Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, ngay từ những ngày đầu thành lập Công ty Cổ phần dịch vụ điện lực (PSC) đã cho áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Sau khi hệ thống ISO 9001:2015 được ban hành, và sẽ có hiệu lực kể từ tháng 9/2018, PSC đã kịp thời xin đánh giá chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015.