Các hạng mục thí nghiệm bao gồm:

I. Phần trạm biến áp 320 kVA – 35(22)/0.4kV 

  1. Máy biến áp 320 kVA – 35(22)/0.4kV
  2. Cáp lực 3×70 sqmm
  3. Tiếp địa trạm biến áp

III. Tủ hạ thế

  1. Aptomat 500A,
  2. Đồng hồ Ampemet, Vonmet
  3. Biến dòng Ti 500-5

Trạm Trụ đỡ máy biến áp